Musik & Theater
MuTh

Chinese Night Hong Kong – Vienna Music Festival: Hong Kong Week
Hong Kong - Vienna Music Festival: Hong Kong Week

* abgespielt

A night of traditional and contemporary Chinese music: “silk and bamboo”

Programme:
Yu Da Bajiao (Raindrops Pattering on Plantain Leaves) – Cantonese music
Yangguan Sandle (Parting at Yangguan) – Guqin solo
Xijiang Yue (Moon over the West River) – Chaozhou music
Dingzui (Quarrelling) – Dizi duet
Qiuwang (Autumn Gaze) – Zheng solo
Wangyue Tingfeng (Listening to the Wind under the Moonlight) – Ensemble
Huanle Ge (Song of Joy) – Ensemble
Czardas – Erhu solo
Guanshanyue (Moon over the Mountain Pass) – Guqin and Xiao, duet with voice
Yueer Gao (Moon on High) – Sheng, Xindi and Zheng Trio
Nightclub 1960 – Ensemble
Bubugao (Stepping High) – Cantonese music

  • CU Chinese Music Ensemble